/
(4.4/5) ()

توضیحات

اطلاعات برنامه اندروید Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy

 • نام برنامه
  Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy
 • نام بسته
  com.superevilmegacorp.game
 • تاریخ بروزرسانی
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android
 • نسخه
 • توسعه دهنده
 • تعداد نصب
  -
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
 • توسعه دهنده
 • Google Play Link

تاریخچه فایل های برنامه Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy

نسخه برنامه Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy :
 • 2.6.0 (55698) (55698)
 • 2.5.1 (54950) (54950)
 • 2.5.0 (54685) (54685)
 • 2.4.1 (53454) (53454)
 • 2.4.0 (51966) (51966)
 • 2.3.0 (50345) (50345)
 • 2.2.3 (49147) (49147)
 • 2.2.2 (49146) (49146)
 • 2.2.0 (48900) (48900)
 • 2.1.2 (47730) (47730)
 • 2.1.1 (47278) (47278)
 • 2.0.2 (46378) (46378)
 • 1.22.1 (41243) (41243)
 • 1.22.0 (41013) (41013)
 • 1.21.1 (39806) (39806)
 • 1.21.0 (39121) (39121)
 • 1.20.0 (38061) (38061)
 • 1.19.3 (36642) (36642)
 • 1.19.2 (36521) (36521)
 • 1.19.1 (36223) (36223)
 • 1.18.1 (34576) (34576)
 • 1.18.0 (34490) (34490)
 • 1.17.1 (33571) (33571)
 • 1.17.0 (32585) (32585)
 • 1.16.1 (31238) (31238)
 • 1.16.1 (31134) (31134)
 • 1.16.0 (30939) (30939)
 • 1.15.1 (29630) (29630)
 • 1.15.1 (29321) (29321)
 • 1.14.1 (28364) (28364)
 • 1.13.0 (26874) (26874)
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 2.6.0 (55698) APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /6/22
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 11.7 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 33a629149e7048caef720eb493f0eaf8f8ce29db
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy فایل دیتا

  File Size: 626.3 MB
  Data: main
  Fetch Date: 2017/6/22
  File Sha1: a7dcaa14a44a91f7e389068b43befd8dc853a23c
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 2.5.1 (54950) APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /6/2
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 11.6 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 8c5b72c945af112b262fc1635814a15166106ab6
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 2.5.1 (54950) فایل دیتا

  File Size: 615.6 MB
  Data: main
  Fetch Date: 2017/6/2
  File Sha1: 37f404c11920cc150f5f5ffc0936a04998d68133
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 2.5.0 (54685) APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /6/1
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 11.6 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 6eb208f7437cff5e11140d686e4825a34513ea92
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 2.5.0 (54685) فایل دیتا

  File Size: 615.6 MB
  Data: main
  Fetch Date: 2017/6/1
  File Sha1: 37f404c11920cc150f5f5ffc0936a04998d68133
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 2.4.1 (53454) APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/10
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 11.1 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 84d275d9d8d6e065d59f8d8a853feea7c51a9270
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 2.4.0 (51966) APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/26
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 11.1 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 90c8e13eb96268fb687c677898b348ae784b132c
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 2.3.0 (50345) APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/29
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 11.0 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: c71b9aeeee7bb007315fb20cde22bb89a7ee137d
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 2.2.3 (49147) APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 10.9 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 9dc4b872ac51f5e4268ae6c49b6e5d1b079a588e
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 2.2.2 (49146) APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/4
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 10.9 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 9d339a8eb42cc6c871df8ae05053da20dc0b4084
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 2.2.0 (48900) APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/1
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 10.9 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 01674c060c46dddbf194fd740c106337998bd785
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 2.1.2 (47730) APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/27
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 10.8 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 83f2cacf05f274f39a66e07186be54e16c4e37a3
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 2.1.1 (47278) APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/19
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 10.7 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 23db329e137778e95e66ad104d1bc2fcfa445b38
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 2.0.2 (46378) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /12/21
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 10.5 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 94984d107477aafb7388348472b5f9f9a0649012
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.22.1 (41243) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 9.7 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 4c01882b4c94bf652ac5172a54f1ae227a27ba02
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.22.0 (41013) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/15
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 9.7 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 9fcc2866d782ec179c9107d814ec7fea819703fb
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.21.1 (39806) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/26
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 8.8 MB
  تست شده بروی: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  کد Sha1 فایل: 0cae0130a5a64bcb8fcc500e53b0e90dcb0ae7ba
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.21.0 (39121) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/17
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 8.8 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: fe422eeffb6cfbeb045807de0028ddde592d3c06
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.20.0 (38061) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/27
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 8.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 3f89c327ddf5752ca6a1a52beb3b09bc754de435
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.19.3 (36642) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/1
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 15.2 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 40477e3ccb97922cc8524481097d472f3f1c420d
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.19.2 (36521) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 15.2 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: abc98ff2ba3ac238300309a3b5bd28a414e8209f
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.19.1 (36223) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/22
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 15.2 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 997862ea9d8bf580bcd7f1cb3a4a18934c504952
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.18.1 (34576) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/27
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 14.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 03872bbf27708154ace381c036fcf1c24dad59d4
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.18.0 (34490) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/26
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 14.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: f0be71c74840bd0d08562fbf95044f090f0a2c9a
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.17.1 (33571) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/13
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 14.4 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: e97ca608384f8c062c0dc0a9848f45fa6bd06bb7
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.17.0 (32585) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 14.4 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 425ebf74a44ef0dd4c86f12d7940858e1a5a9c46
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.16.1 (31238) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/2
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 14.3 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: a35c2d069d4aef3a6842953df11141b6e870e3dd
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.16.1 (31134) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/1
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 14.3 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 8b7c1723cfe6ea2dfc9be09aef5345bba4f86c02
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.16.0 (30939) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/31
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 14.3 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 9d43d3f18baa4e6cef8897bade957e192fa69afd
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.15.1 (29630) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/9
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 14.1 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 2f9caffee285b8c20a5450280cb18167d44e3cfc
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.15.1 (29321) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/2
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 14.0 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 583bdd5d3c7277c236b2f148a40eadbefdbce0be
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.14.1 (28364) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/5
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 13.9 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: e047b26b5de20639ae08b3c41b3d804a5340c52b
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859
 • Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy 1.13.0 (26874) APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /1/14
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 12.9 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 138dba72c1c5e50f600e33f6faa864f02cff692b
  امضای APK برنامه: 44179ad13b73e0741f670ff96bb0a4734d60e859

نحوه نصب فایل دیتا

 1. در ابتدا, فایل برنامه Vainglory 5V5Super Evil MegacorpStrategy را دانلود کنید.
 2. فایل برنامه را بر روی گوشی خود ریخته و نصب کنید ( برنامه را پس از نصب اجرا نکنید )
 3. فایل دیتای همان نسخه را دانلود کنید که به صورت فایل *.obb هستند با نام '' و پس از دانلود در مسیر زیر کپی کنید :
  /SDCARD/Android/obb/com.superevilmegacorp.game/
 4. مسیر کامل پس از کپی کردن فایل دیتا باید به صورت زیر باشد :

  اگر چنین مسیری وجود نداشت باید فولدر های موردنیاز را بسازید و فایل دیتا را در مسیر تعیین شده قرار دهید

برترین برنامه ها نمایش ادامه...

WordPress APK
Automattic, Inc
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org